Iridaceae (Iris family)


Home
Major Group
Division
Order

Iridaceae is commonly known as the Iris Family. The Iridaceae is a family from Asparagales Order, splits from Liliopsida Class. It is a family among about 406 families in Magnoliophyta or Flowering Plants Division. The family consists of 80 genera and about 2,200 species.

Genera in Iridaceae:
 • Acidanthera
 • Duthiastrum
 • Larentia
 • Salpingostylis
 • Ainea
 • Eleutherine
 • Lethia
 • Savannosiphon
 • Alophia
 • Ennealophus
 • Libertia
 • Sessilanthera
 • Anapalina
 • Ferraria
 • Mastigostyla
 • Siphonostylis
 • Aristea
 • Freesia
 • Melasphaerula
 • Sisyrinchium
 • Babiana
 • Geissorhiza
 • Micranthus
 • Solenomelus
 • Bobartia
 • Gelasine
 • Moraea
 • Sparaxis
 • Calydorea
 • Geosiris
 • Nemastylis
 • Synnotia
 • Cardenanthus
 • Gladiolus
 • Neomarica
 • Syringodea
 • Chasmanthe
 • Herbertia
 • Nivenia
 • Tapeina
 • Cipura
 • Hesperantha
 • Oenostachys
 • Tapeinia
 • Cobana
 • Hesperoxiphion
 • Olsynium
 • Thereianthus
 • Crocosmia
 • Iridodictyum
 • Onira
 • Tigridia
 • Crocus
 • Iris
 • Orthrosanthus
 • Trimezia
 • Cyanixia
 • Isophysis
 • Patersonia
 • Tritonia
 • Cypella
 • Ixia
 • Phalocallis
 • Tritoniopsis
 • Devia
 • Juno
 • Pillansia
 • Watsonia
 • Dierama
 • Kelissa
 • Pseudotrimezia
 • Witsenia
 • Dietes
 • Klattia
 • Radinosiphon
 • Xenoscapa
 • Diplarrena
 • Lapeirousia
 • Romulea
 • Zygotritonia


Available Genera Listing


Available images and details. Click to see the details.

Belamcanda chinensis

Home
Major Group
Division
Order