Melastomataceae (Melastoma Family)

Melastomataceae is commonly known as the Melastoma Family. The Melastomataceae is a family from Myrtales Order, splits from Magnoliopsida Class. It is a family among about 406 families in Magnoliophyta or Flowering Plants Division. The family consists of 153 genera and about 3,000 species.

Genera in Melastomataceae:
 • Acanthella
 • Charianthus
 • Macrocentrum
 • Preussiella
 • Acinodendron
 • Cincinnobotrys
 • Maieta
 • Pternandra
 • Aciotis
 • Clidemia
 • Mallophyton
 • Pterogastra
 • Acisanthera
 • Comolia
 • Marcetia
 • Pterolepis
 • Adamea
 • Comoliopsis
 • Mecranium
 • Pyramia
 • Adelobotrys
 • Conostegia
 • Medinilla
 • Rhynchanthera
 • Allomaieta
 • Cremanium
 • Meisneria
 • Rousseauxia
 • Allomorphia
 • Cyphotheca
 • Melastoma
 • Sagraea
 • Alloneuron
 • Desmoscelis
 • Melastomastrum
 • Salpinga
 • Amphiblemma
 • Dicellandra
 • Memecylon
 • Sandemania
 • Amphorocalyx
 • Dichaetanthera
 • Meriania
 • Sarcopyramis
 • Anaectocalyx
 • Dinophora
 • Merianthera
 • Schwackaea
 • Antherotoma
 • Dionycha
 • Miconia
 • Scorpiothyrsus
 • Appendicularia
 • Diplarpea
 • Microlepis
 • Siphanthera
 • Arthrostema
 • Diplectria
 • Microlicia
 • Sonerila
 • Arthrostemma
 • Diplochita
 • Monochaetum
 • Spathandra
 • Astronia
 • Dissochaeta
 • Monolena
 • Sporoxeia
 • Axinaea
 • Dissotis
 • Mouriri
 • Stanmarkia
 • Barthea
 • Ernestia
 • Myriaspora
 • Staphidiastrum
 • Behuria
 • Florbella
 • Naudinia
 • Staphidium
 • Bellucia
 • Fordiophyton
 • Neblinanthera
 • Stussenia
 • Bertolonia
 • Graffenrieda
 • Necramium
 • Styrophyton
 • Blakea
 • Gravesia
 • Nepsera
 • Tateanthus
 • Blastus
 • Guyonia
 • Ochthocharis
 • Tessmannianthus
 • Brachyotum
 • Heeria
 • Opisthocentra
 • Tetrazygia
 • Bredia
 • Henriettea
 • Osbeckia
 • Tetrazygiopsis
 • Bucquetia
 • Henriettella
 • Ossaea
 • Tibouchina
 • Calophysa
 • Heterocentron
 • Oxyspora
 • Tigridiopalma
 • Calvoa
 • Heteronoma
 • Pachyanthus
 • Tococa
 • Calycogonium
 • Heterotis
 • Pachyloma
 • Topobea
 • Cambessedesia
 • Huberia
 • Pentossaea
 • Trembleya
 • Castratella
 • Huilaea
 • Phaeoneuron
 • Triolena
 • Catanthera
 • Icaria
 • Phainantha
 • Tristemma
 • Catocoryne
 • Killipia
 • Phyllagathis
 • Votomita
 • Centradenia
 • Lavoisiera
 • Pilocosta
 • Warneckea
 • Centradeniastrum
 • Leandra
 • Plagiopetalum
 • Wurdastom
 • Centronia
 • Lijndenia
 • Pleiochiton
 • Chaetolepis
 • Loreya
 • Pleroma

 • Chaetostoma
 • Macairea
 • Poteranthera


Available Genera Listing


Available images and details. Click to see the details.

Melastoma malabathricum